top of page

Vlaanderen voor Vrede

Met 'Vlaanderen voor Vrede' werkt VOS aan sensibilisering en educatie over (internationale)conflicten.


Meer dan honderd jaar na het einde van de ‘oorlog om alle oorlogen te beëindigen’ hebben we nog een lange weg te gaan om een einde te maken aan een hardnekkig maatschappelijk - maar fout - inzicht in de berichtgeving van de benadering/beeldvorming van oorlog en vrede dat zelfs in de 21ste eeuw al heeft bijgedragen tot het doden van duizenden mensen. In de huidige maatschappij wordt de polarisatie sterker.Consequent aan haar ‘beginselverklaring Pacifisme’ vraagt VOS Vlaamse Vredesvereniging daarom een duidelijk en coherent vredesbeleid. De ontwikkeling van een Vlaams vredesbeleid is niet alleen een taak van de al dan niet georganiseerde civiele samenleving, maar ook een opdracht van politieke democratie. Deze politieke opdracht berust bij het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. De oprichting van een Vlaams ministerie voor vrede is de aangewezen institutionele weg voor het voeren van een gecoördineerd beleid.Door de oprichting van een Vlaams ‘Ministerie voor Vrede’ en de benoeming van een minister voor vrede, wordt vorm gegeven aan het Vlaams vredesbeleid en aan de wil van de bevolking om een vredesbeleid na te streven. Gezien meerdere Vlaamse departementen en beleidssectoren betrokken zullen zijn bij de opstelling en uitvoering van het vrede-beleidsplan is coördinatie van het geheel zeer belangrijk (onderwijs en vorming, migratie, buitenlands beleid, industrieel- en handelsbeleid, klimaat enz.). Het vredesbeleid kan niet los gezien worden van het veiligheids- en defensiebeleid, maar moet in onderlinge relatie met elkaar sporen.

Concreet stelt VOS Vlaamse Vredesvereniging voor dat deze bevoegdheid wordt toegewezen aan de minister-president, rekening houdende met de coördinerende en representatieve taak. De minister voor Vrede en het Ministerie voor Vrede worden aldus de uitvoerders van een vredespolitiek, vastgelegd door het Vlaams Parlement als democratische vertegenwoordiging van de Vlamingen. Zo komt het beleid naar vrede op de politieke agenda. Voor een efficiënt beleid dat moet leiden naar vrede zijn het bevorderen van een vredescultuur en van vredeseducatie noodzakelijk, maar onvoldoende. VOS hoopt daarnaast, dat naar analogie met de milieutoets, een vredestoets van alle decreten ingevoerd wordt. De samenwerking met het Vlaams Vredesinstituut, in het leven geroepen door het Vlaams Parlement als onderzoeks- en expertisecentrum, ligt voor de hand.

bottom of page