top of page

BESTUURSVERKIEZINGEN

Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur van minstens 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt door de leden verkozen voor een termijn van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum dat zij hun mandaat opnemen. Elk mandaat is hernieuwbaar. Sommige functies kunnen gecu­muleerd worden. De afdelingen organiseren autonoom de verkiezingen voor hun afdelingsbesturen of herbevestigen hun afdelingsbestuur in maart/april 2021.

Afdelingsverkiezingen

Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur van minstens 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt door de leden verkozen voor een termijn van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum dat zij hun mandaat opnemen. Elk mandaat is hernieuwbaar. Sommige functies kunnen gecu­muleerd worden. De afdelingen organiseren autonoom de verkiezingen voor hun afdelingsbesturen of herbevestigen hun afdelingsbestuur in maart/april 2021.

Samenstelling algemene vergadering

In de algemene vergadering zetelen automatisch de provinciale voorzitters en secretarissen. De provin­ciale raden vaardigen bovendien een of meerdere bijkomende vertegenwoordigers af. Een provincie met minder dan 11 erkende afdelingen mag 1 vertegenwoordiger aanstellen. Met 11 tot 20 erkende afdelin­gen zijn dat 2 vertegenwoordigers. Met 21 tot 30 zijn dat er 3. De provinciale besturen delen tegen 31 juli 2021 hun samenstelling en de namen van de bijkomende nationale afgevaardigden mee.


Leden met bijzondere verdienste kunnen gecoöpteerd worden door de algemene vergadering op voor­dracht van de raad van bestuur. Hun aantal mag niet hoger zijn dan het totaal van de leden die de provin­cies vertegenwoordigen. Alle leden van de algemene vergadering hebben een (hernieuwbaar) mandaat van 4 jaar.

Provinciale verkiezingen

De provinciale vergadering bestaat uit alle voorzitters en secretarissen van de afdelingen in de provincie. Hun mandaat in de provinciale vergadering is beperkt tot de duur van hun mandaat in het afdelingsbe­stuur. Andere toegetreden leden uit gemeenten met of zonder afdeling kunnen op voorstel van het pro­vinciaal bestuur gecoöpteerd worden.
Uit de provinciale vergadering wordt een provinciaal bestuur verkozen. Dat heeft een termijn van 4 jaar en telt minstens 5 leden, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmees­ter. Voor de verkiezingen van dit bestuur hebben de leden van de provinciale vergadering die de afde­lingen vertegenwoordigen een aangepast stemrecht; voor afdelingen met minder dan 20 leden hebben voorzitter en secretaris elk 1 stem, voor afdelingen met 20 tot 40 leden hebben zij elk 2 stemmen, en voor afdelingen met meer dan 40 leden hebben zij elk 3 stemmen. De gecoöpteerde leden van de provinciale raad hebben 1 stem.
Zowel de provinciale vergadering als het provinciaal bestuur worden uiterlijk 30 juni 2021 samengesteld.

Nationale bestuursverkiezingen

Uit de algemene vergadering, samengesteld uit de provinciale voorzitters en secretarissen,de bijkomende nationale afgevaardigden en mogelijks gecoöpteerden, wordt in het najaar 2021 het bestuur voor de komende 4 jaar samengesteld. Die bestaat uit minstens de algemeen voorzitter, de algemene onder­voorzitter(s), de algemeen secretaris, de algemeen penningmeester en de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuur stelt het dagelijks bestuur samen. Dat bestaat in ieder geval uit de algemeen voor­zitter, de algemeen secretaris, de algemeen penningmeester en de directeur of stafmedewerker (adviserend). Het dagelijks bestuur ziet toe op de dagelijkse werking van VOS.

bottom of page