Missie

img

VOS is een Vlaamse vredesvereniging.

Wij ijveren voor zelfbeschikkingsrecht van gemeenschappen en volkeren ter ontplooiing van mensen en groepen om zo bij te dragen tot een vredevolle samenleving.

Wij streven naar Vlaams zelfbestuur in Europa en in wereldverband, waarin de vredescultuur onszelf en anderen vanuit een pluralistische levenshouding tot samenwerking inspireert.

Deze opdracht ligt in de lijn van de authentieke boodschap van de Vlaamse Frontbeweging:

‘Nooit meer Oorlog’ – ‘Godsvrede’ – ‘Zelfbestuur’.

Wij bevorderen vrede en zelfbestuur door onder meer volgende acties:

- promoten van de Vlaamse herdenkingstraditie;

- innemen van gefundeerde standpunten om het beleid te beïnvloeden;

- informeren en sensibiliseren op grond van deskundigheid en ervaring;

- uitbouwen van een netwerk van leden en groepen;

- samenwerken met andere organisaties in de Vlaamse beweging en in de vredesbeweging.

Verleden van onze vereniging

Voor een diepgaand historisch overzicht aangaande het meer dan honderdjarig verleden van onze vereniging en een beknopte beschrijving van onze hedendaagse werking verwijzen wij de bezoeker graag door naar onze Wikipedia.

 

Standpunten en informatieHuishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Art. 1. In toepassing van artikel 31 van de statuten van het Verbond VOS vzw wordt een huishoudelijk reglement opgesteld.

art. 2. De Doelstellingen van de vereniging zijn geformuleerd in art. 4/1 en art. 4/2 van de statuten van 2004.

Art. 3. De inhouden van de sociaal-culturele werking is gebaseerd op wat gemeenzaam het IJzertestament wordt genoemd, geactualiseerd op de studiedagen georganiseerd door de vereniging.

Art. 4. Het Verbond VOS wordt bestuurd door de algemene vergadering van het Verbond VOS vzw, door de raad van bestuur en door het dagelijks bestuur. Op voorstel van het dagelijks bestuur en met instemming van de raad van bestuur worden taken toevertrouwd aan werkgroepen die werken onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Hun werking wordt geregeld door art. 28 van de statuten.

Art. 5. De categorieën vaste en toegetreden leden worden als volgt omschreven:

- De vaste leden in de zin van de wet zijn alle leden die volgens artikel 13/1 van de statuten deel uitmaken van de algemene vergadering;
- De toegetreden leden zijn alle andere fysieke personen die zijn toegetreden tot de vereniging conform art. 13/2 van de statuten.

Art. 6. De procedure tot aanneming van de toegetreden leden wordt als volgt vastgelegd:

- Eenieder die op geldige wijze de vastgestelde bijdrage betaalt kan aangesloten worden als hoofdlid. De bijdrage voor een hoofdlid houdt ook een abonnement in op het Bondsblad ‘DE VOS’;
- Elke fysieke persoon die woont op hetzelfde adres als een hoofdlid kan bijlid worden door betaling van de hiervoor vastgestelde bijdrage;
- De hoofdleden en bijleden maken deel uit van de afdeling van de (deel)gemeente waar zij wonen;
- De raad van bestuur heeft te alle tijde het recht leden te weigeren;
- Toegetreden leden wonen in een (deel)gemeente waar geen afdeling actief is, kunnen op verzoek en op voorstel van het provinciaal bestuur gecoöpteerd worden als lid van de provinciale vergadering waaronder de (deel)gemeente ressorteert.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van de bijdragen voor het hoofdlid- of bijlidmaatschap.

Art. 7. De verschillende geledingen van het Verbond waken over de naleving van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement door de van hen afhangende leden en geledingen. Provinciaal bestuur en raad van bestuur leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Art. 8. Aan het hoofd van iedere afdeling staat een bestuur van minstens 3 leden, met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt door de leden verkozen voor een termijn van 4 jaar te rekenen vanaf de datum van de opname van het mandaat. Elk mandaat is hernieuwbaar. Sommige functies kunnen gecumuleerd worden. De afdelingen organiseren autonoom de verkiezingen voor de afdelingsbesturen.

Art. 9. De voorzitters en secretarissen van de afdelingen van een provincie vormen samen de provinciale vergadering. Hun mandaat in de provinciale vergadering is beperkt tot de duur van hun mandaat in het afdelingsbestuur. Ook andere toegetreden leden, uit gemeenten zonder afdeling kunnen op voorstel van het provinciaal bestuur in de provinciale vergadering gecoöpteerd worden overeenkomstig Art. 6 van het Huishoudelijk Reglement.

Art. 10. Uit de provinciale vergadering wordt voor een termijn van 4 jaar een bestuur verkozen van minstens 5 leden waaronder de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris en de penningmeester. Voor de verkiezingen van het provinciaal bestuur hebben de leden van de provinciale vergadering die de afdelingen vertegenwoordigen, een aangepast stemrecht; voor afdelingen met minder dan 20 toegetreden leden hebben de voorzitter en secretaris elk één stem, voor afdelingen tussen de 20 en 40 toegetreden leden hebben zij elk twee stemmen, en voor afdelingen met méér dan 40 toegetreden leden hebben zij elk drie stemmen. De gecoöpteerde leden van de provinciale vergadering hebben één stem. De afdelings- en provinciale verkiezingen hebben plaats in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bestuursmandaat vervalt.

Art. 11. De algemene vergadering bestaat uit:

- De voorzitter en secretaris van elke provincie;
- Bijkomende vertegenwoordigers van elke provincie, afhankelijk van het aantal erkende afdelingen: een provincie met minder dan 11 erkende afdelingen kan één bijkomende vertegenwoordiger aanstellen, een provincie die tussen 11 en 20 erkende afdelingen heeft kan twee bijkomende vertegenwoordigers aanstellen, een provincie die tussen 21 en 30 afdelingen heeft, kan drie bijkomende vertegenwoordigers aanstellen, enz.;
- De door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur gecoöpteerde leden;
- Ontslag gebeurt door niet-betaling van het lidgeld of door ongewettigde afwezigheden op 3 of meer vergaderingen.

Art. 12. Naast de raad van bestuur kan de algemene vergadering, in gemeenschappelijk overleg met de raad van bestuur, werkgroepen oprichten, waarvan de opdrachten bepaald worden door de raad van bestuur conform de beleidsnota van de vereniging.

Art. 13. De raad van bestuur kiest onder zijn leden de algemene voorzitter. Tevens worden de algemeen ondervoorzitter(s), de algemeen secretaris, de algemeen penningmeester en de afgevaardigd bestuurder(s) verkozen. Deze laatsten voeren eveneens de titel van ondervoorzitter. De raad van bestuur stelt het dagelijks bestuur samen waarvan in ieder geval de algemeen voorzitter, de algemeen secretaris, de afgevaardigd beheerder(s), en de directeur uitmaken. De raad van bestuur benoemt en ontslaat haar afgevaardigde(n) in andere verenigingen en organisaties.

Art. 14. De leden van de raad van bestuur die gedurende een bepaalde periode op waardige wijze een functie hebben bekleed, kunnen door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur gemachtigd worden de eretitel van deze functie te dragen. Deze leden zijn automatisch lid van de hoge raad. De hoge raad is een adviseren orgaan ten aanzien van de raad van bestuur.

Art. 15. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen van dringende aard waarvoor geen vergadering van de raad van bestuur afgewacht kan worden. Dergelijke beslissingen worden op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur ter bekrachtiging voorgelegd.

Art. 16. De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt door de raad van bestuur bij gewone brief, gericht aan elk lid minstens 8 werkdagen voor de vergadering en bevat de agenda. De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die op de agenda geplaatst zijn. Bij ordemotie kunnen, mits twee derde goedkeuring door de aanwezigen, punten aan de agenda worden toegevoegd.

Art. 17. De bijdragen voor het lidmaatschap zijn verschuldigd aan het Verbond VOS vzw.

Art. 18. De afdelingen houden ten minste één keer per jaar in de periode tussen 1 november e n1 maart van het jaar daarop een algemene ledenvergadering met als vaste agendapunten de goedkeuring van het komende jaarprogramma en het verslag van de voorbije jaarwerking.

Art. 19. Het afdelingsbestuur vergadert regelmatig, bereidt de agenda voor van de algemene ledenvergadering(en) en voert de beslissingen ervan uit.

Art. 20. De vereniging wordt geldig ontbonden conform alle wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Overgangsbepalingen

Art. 21. Het Huishoudelijk reglement wordt van kracht op 1 januari 2005. De bestaande afdelings- en provinciale besturen blijven in functie tot de samenstelling van de nieuwe verkozen besturen. De provinciale vergaderingen duiden hun bijkomende vertegenwoordiger(s) aan in de algemene vergadering. Tot dan blijft de huidige algemene vergadering in functie. De bestaande raad van bestuur, die deel uitmaakt van de nieuwe algemene vergadering, stelt kandidaten ter coöptatie voor aan de algemene vergadering. De na coöptatie volledig samengestelde algemene vergadering verkiest de nieuwe raad van bestuur.

Statuten

Statuten

Benaming: Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging

Afgekort: VOS

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel: Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 410864779

Voorwerp akte: Gecoördineerde versie gewijzigde statuten

 

Titel I - Naam, zetel, doel, duur

Art. 1.

De vereniging draagt de naam ‘Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging’, wat bij de oprichting in 1919 stond voor 'Verbond der Vlaamse Oud-Strijders'. De vereniging heeft het statuut van een vzw en is een vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2.

De vereniging is gevestigd te 2018 - Antwerpen, Lange Leemstraat 26.

Art. 3.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Art. 4.1.

De vereniging heeft tot doel:

a). oorlog en geweld aan de kaak te stellen met alle geweldloze actiemiddelen

b). de uitvoering van wat gemeenzaam aangeduid wordt als het IJzertestament. Zij zal derhalve gelijktijdig ijveren voor ‘Zelfbestuur’, ‘Nooit meer Oorlog’ en ‘Godsvrede’. Geactualiseerd ijvert de vereniging vanuit een Vlaamsbewuste overtuiging voor een Open pacifisme en Sociale samenhorigheid.

De vereniging zal in het kader van haar sociaal-culturele werking activiteiten ondernemen en ondersteunen die voormelde doelstellingen bevorderen binnen de Vlaamse gemeenschap en bij uitbreiding in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Art. 4.2.

Om de doelstellingen, zoals omschreven in art. 4.1 te realiseren zal de vereniging o.m. de nagedachtenis aan de Vlaamse gesneuvelden in ere houden; initiatieven ontwikkelen zoals studiedagen, voordrachten, tentoonstellingen, plechtigheden, poëziewedstrijden, publicaties, enz. met het oog op Vlaamse bewustmaking, het stimuleren van de pacifistische gedachte en het bevorderen van de maatschappelijke samenhorigheid.

Art. 5.

De vereniging verbindt er zich toe over haar hele werking te handelen overeenkomstig de beginselen van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten voor de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Art. 6.

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

 

Titel II - Onverenigbaarheden

Art. 7.

De vereniging staat boven en buiten alle partijpolitiek. De uitoefening van een politiek mandaat en een bestuursfunctie binnen de structuren van de vereniging zijn overenigbaar. Dit leidt tot opschorting van het bestuursmandaat. De opschorting eindigt bij de afloop van het politiek mandaat.

Art. 8.

Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd. De uitoefening van een betaalde functie binnen de vereniging is onverenigbaar met een functie in de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

 

Titel III - De leden

Art. 9.

De vereniging telt vaste en toegetreden leden. Enkel de vaste leden vormen samen de algemene vergadering. De andere leden zijn toegetreden leden. De vaste leden worden benoemd volgens art. 13 en 14. Hun aantal moet groter zijn dan het aantal leden van de raad van bestuur en ten minste 3 bedragen.

Art. 10.

De jaarlijkse bijdrage van de vaste en de toegetreden leden wordt door de raad van bestuur vastgelegd en bedraagt maximum 1.000 euro.

Art. 11.

Iedereen kan lid worden die de doelstellingen zoals omschreven in art. 4 aanvaardt. Men wordt vast lid zoals omschreven in art. 13. Ontslag wordt eveneens ingediend bij de raad van bestuur. De uitsluiting van leden is vastgelegd door de wettelijke bepalingen ter zake.

Art. 12.

Buiten de vaste leden die volheid van de rechten genieten, bepaald door de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, kunnen alle andere personen tot de vereniging toetreden.

 

Titel IV - Algemene vergadering

Art. 13.

De algemene vergadering omvat als vaste leden de volgende personen in zoverre zij voldoen aan alle verplichtingen die van toepassing zijn:

1. Leden die overeenkomstig het huishoudelijk reglement de provincies vertegenwoordigen en de bijkomende vertegenwoordigers van elke provincie;

2. Leden die omwille van bijzondere verdienste aangesteld worden door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur. Hun aantal mag niet hoger zijn dan het totaal der leden die de provincies vertegenwoordigen.

Art. 14.

Alle leden van de algemene vergadering hebben een mandaat van vier jaar. Alle mandaten zijn hernieuwbaar.

Art. 15.

De algemene vergadering, waartoe alle vaste leden moeten worden opgeroepen, heeft volgende bevoegdheden:

a). de wijziging van de statuten, mits uitdrukkelijke vermelding van de voorgestelde wijzigingen in de oproeping;

b). de benoeming en afzetting van bestuurders;

c). de benoeming van minstens twee financiële commissarissen, en de eventuele afzetting ervan;

d). de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e). de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;

f). de ontbinding van de vzw;

g). de uitsluiting van leden volgens de wettelijke bepalingen;

h). de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk in geval van ontbinding van de vzw;

i).goedkeuren of wijzigen van het huishoudelijk regelement op voorstel van de raad van bestuur;

j). vastleggen en definiëren van de doelstellingen van de vereniging op voorstel van de raad van bestuur;

k). toewijzing van de tegoeden bij ontbinding van de vereniging.

Art. 16.

De algemene vergadering is geldig samengesteld wanneer de helft der vaste leden aanwezig is of vertegenwoordigd bij schriftelijke volmacht. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien bij een eerste oproeping de helft van de vaste leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe schriftelijke bijeenroeping vereist zijn. In dat geval zal de algemene vergadering geldig kunnen stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden.

Art. 17.

De algemene vergadering wordt minstens twee maal per jaar bijeengeroepen of telkens de raad van bestuur het nodig oordeelt, of 1/5de der vaste leden het vraagt. De bijeenroeping geschiedt door de raad van bestuur bij middel van een schriftelijke uitnodiging, met bijgevoegde agenda, minstens  acht dagen voor de vergadering.

Art. 18.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een van de algemene ondervoorzitters. Over de onderwerpen die niet als zodanig op de agenda vermeld staan kan niet beslist worden tenzij met een akkoord van 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden. Na goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering op de volgende vergadering wordt het verslag op het secretariaat van het Verbond gedeponeerd, waar er kennis kan van genomen worden. 

Art. 19.

De beslissingen tot wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid of ontbinding van de vzw worden genomen conform de wettelijke bepalingen, zoals gesteld door de artikelen 8, 12, en 20 van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Art. 20.

Het register van de vaste leden van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, van het dagelijks bestuur en van de commissarissen ligt ter inzage op het secretariaat van de vereniging, evenals de verslagen van de vergaderingen.

 

Titel V - Raad van bestuur

Art. 21.

De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens 3 vaste leden, benoemd door de algemene vergadering voor een mandaat van hoogstens 4 jaar. Het mandaat van bestuurders verkozen bij tussentijdse verkiezingen bedraagt eveneens 4 jaar. Het ontslag van bestuurders op basis van vrijwilligheid gebeurt per brief, bij ontvangst bevestigd en gericht aan de algemene voorzitter. De afzetting van bestuurders gebeurt door de raad van bestuur bij geheime stemming en mits ernstige motivatie. Alle leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar door de algemene vergadering en alle mandaten zijn hernieuwbaar.

Art. 22.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden de algemene voorzitter, de algemene ondervoorzitters, de algemene secretaris, de algemene penningmeester en de gedelegeerd bestuurder. Hij kan ook bijzondere bevoegdheden aan een lid van de raad van bestuur toekennen. Bij ontstentenis van de algemene voorzitter worden zijn functies waargenomen door een van de algemene ondervoorzitters.

Art. 23.

De raad van bestuur vergadert, op initiatief van de algemeen voorzitter of 3 bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist en het huishoudelijk reglement het bepaalt. De raad van bestuur beslist bij meerderheid van de aanwezigen en vertegenwoordigden. Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn of vertegenwoordigd door schriftelijke volmacht. De raad van bestuur treedt op als college.

Art. 24.

De raad van bestuur heeft tot zijn bevoegdheid al de handelingen die behoren tot het bestuur van de vzw in de ruimste betekenis genomen. Alles wat niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden door de statuten of door de wet behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. In die zin mag hij in het bijzonder:

- alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijting geven of eisen;

- alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar;

- alle privé tegemoetkomingen of officiële subsidies aanvaarden en ontvangen;

- alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen;

- alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten;

- alle leningen met of zonder waarborg sluiten;

- alle subrogaties en borgstellingen toestaan en aanvaarden;

- toestemmen in hypotheken op de onroerende goederen van de vzw;

- alle leningen en voorschotten sluiten en doen;

- van alle zakelijke of uit verplichtingen voortspruitende rechten afstand doen, evenals van alle zakelijke of persoonlijke waarborgen, handlichting geven voor of na de betaling van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen of beletsels; pleiten, zo als eiser als verweerder, voor alle rechtbanken en uitvoeren of doen uitvoeren van alle vonnissen, dading treffen, compromis aangaan;

- aanwerven, bevorderen en ontslaan van secretariaatsmedewerkers op voorstel van het dagelijks bestuur.

Art. 25.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vzw toevertrouwen, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening eraan verbonden, aan personen bepaald in het huishoudelijk reglement.

Art. 26.

Voor alle andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks bestuur of waarvoor bijzondere opdracht werd gegeven volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, opdat de vzw rechtsgeldig zou vertegenwoordigd zijn tegenover derden, en dit zonder enige beraadslaging, machtiging of bijzondere machtiging te moeten voorleggen.

 

Titel VI - Dagelijks bestuur en de werkgroepen

Art. 27.

De dagelijkse werking van de vzw wordt door de raad van bestuur toevertrouwd aan het dagelijks bestuur. De functioneel verantwoordelijken uit de raad van bestuur, te weten de algemene voorzitter, de algemene secretaris, de gedelegeerd bestuurder en de penningmeester, maken automatisch deel uit van het dagelijks bestuur. Om redenen van doorstroming woont de directeur van de vereniging de vergaderingen bij van het dagelijks bestuur met een adviserende bevoegdheid.

Het dagelijks bestuur kan worden uitgebreid met andere personen mits instemming van de raad van bestuur. Het dagelijks bestuur treedt op als college.

Art. 28.

Op voorstel van het dagelijks bestuur en met instemming van de raad van bestuur worden taken toevertrouwd aan werkgroepen die werken onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Ter garantie van een democratische en transparante werking koppelen de werkgroepen regelmatig terug naar het dagelijks bestuur, dat instaat voor de verdere doorstroming naar de raad van bestuur en de algemene vergadering.

 

Titel VII - De financiën

Art. 29.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur bereidt de jaarrekening en de begroting voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Op het financieel beheer van de vereniging wordt toezicht uitgeoefend door minstens twee commissarissen.

 

Titel VIII - Ontbinding

Art. 30.

Behoudens in gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan alleen de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, zoals bepaald in de artikelen 18, 19 en 19bis van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en zij bepaalt hun bevoegdheden en hun vereffeningsvoorwaarden. De netto-positief tegoeden van de vereniging worden overgemaakt aan een vereniging met gelijkaardige doelstellingen. De algemene vergadering bepaalt de keuze.

 

Titel IX - Slotbepalingen

Art. 31.

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat goedgekeurd wordt door de algemene vergadering. Elke wijziging of aanvulling van dit huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd in de algemene vergadering.

Art. 32.

Alles wat noch in de statuten noch in de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, noch in het huishoudelijk reglement voorzien is, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Art. 33.

De uittredende raad van bestuur blijft in functie tot de nieuwe raad is samengesteld.